25, آوریل, 2016

عملیات مطالعات اکتشافی انگوران- زرشوران استان زنجان انجام شد.

استان زنجان از نظر تنوع مواد معدنی، ظرفیت قابل‌توجهی دارد و از ۳۰ نوع ماده معدنی موجود در این استان، ۲۸ نوع ماده معدنی استخراج می‌شود.