26, دسامبر, 2015

شرایط جدید فروش خاک روی در سال ۹۵

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: تداوم فعالیت صنعت سرب و روی منوط به تعامل فعالان این صنعت با معدنکاران است و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید در سایه درک متقابل تحقق می یابد.