31, دسامبر, 2016

مواد معدنی زنجان خام فروخته نمی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تمام مواد معدنی این استان پس از فرآوری صادر می شود و خام فروشی این مواد در زنجان رونقی ندارد.