23, آگوست, 2016

کرکره بسیاری از شرکت‌های معدنی پایین کشیده شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: به دلیل وجود رکود اقتصادی، کرکره بسیاری از شرکت‌های معدنی پایین کشیده شده و در حال حاضر تعداد شرکت‌های معدنی کاهش یافته است.