19, ژوئن, 2017

راه‌اندازی مرکز تحقیقاتی متالوژی سرب و روی در واحد زنجان

مرکز تحقیقاتی متالوژی سرب و روی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان راه‌اندازی شد.