2, مارس, 2016

انتظار رشد ۴ تا ۸ درصدی برای بخش معدن داریم.

بهرام شکوری: امیدوار هستیم که رونق در بخش معدن در اواخر سال 2016 رخ دهد و شاهد سرمایه گذاری هر چه بیشتر در این بخش باشیم.