بایدهای تحقق یک شعار
8, آوریل, 2018
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
26, آوریل, 2018
بایدهای تحقق یک شعار
8, آوریل, 2018
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
26, آوریل, 2018

۵ سال فرصت برای بازسازی معدن بعد از اتمام ذخیره

در تمام دنیا به معدنکار ۵ سال وقت می دهند تا معدن را بعد از اتمام ذخیره بازسازی کنند.

مهندس شکوهی از فعالان با تجربه معدنی در جلسه ی کمیته ی محیط زیست خانه معدن ایران با انتقاد از افراط گرایی در قوانین محیط زیستی گفت: اگر قرار بر توجه به چشم انداز بصری در حین اجرای کار باشد از کار معدنی غافل خواهیم شد و در این صورت هم به معدنکار بار اضافی تحمیل میشود. در همه جای دنیا ۵ سال به معدن دار وقت داده میشود تا بعد از اتمام ذخیر معدن، آن را از نظر جلوه های بصری و زمین تمیز کند.

 

منبع: معدن ۲۴