بایدهای تحقق یک شعار
8, آوریل, 2018
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
26, آوریل, 2018

۵ سال فرصت برای بازسازی معدن بعد از اتمام ذخیره

در تمام دنیا به معدنکار ۵ سال وقت می دهند تا معدن را بعد از اتمام ذخیره بازسازی کنند.

مهندس شکوهی از فعالان با تجربه معدنی در جلسه ی کمیته ی محیط زیست خانه معدن ایران با انتقاد از افراط گرایی در قوانین محیط زیستی گفت: اگر قرار بر توجه به چشم انداز بصری در حین اجرای کار باشد از کار معدنی غافل خواهیم شد و در این صورت هم به معدنکار بار اضافی تحمیل میشود. در همه جای دنیا ۵ سال به معدن دار وقت داده میشود تا بعد از اتمام ذخیر معدن، آن را از نظر جلوه های بصری و زمین تمیز کند.

 

منبع: معدن ۲۴