تنور «روی» داغ است؛ آن را دریابید.
10, آگوست, 2016
ذخایر معدنی شهرستان خدابنده را دریابید.
15, آگوست, 2016

موانع سرمایه گذاری خارجی د ر معادن ایران کدامند؟

بخش معدن به لحاظ ماهیت سرمایه بری بالای خود و نیاز به ورود به عرصه سرمایه گذاری به لحاظ هزینه بر بود ن برای دسترسی به ذخایر اکتشافی، ریسک بالایی دارد، از سوی دیگر بازگشت سرمایه نیز زمان بر بوده و سرمایه گذار باید ریسک های غیر مشهودی را نیز بپذیرد.

از این رو سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بخش معدن با چالش هایی روبه روست، که مهم ترین چالش جدی سرمایه گذاران در بد و ورود به عرصه معدنکاری، قوانین دست و پاگیر و بروکراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است. د ر ایران شاید ورود به عرصه معدن آسان تر از سایر کشورهای معدن خیز باشد اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایه گذار پاید ار نبوده و سرمایه گذار نمی تواند پذیرای این ریسک باشد .

سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ایران به دلیل عدم محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره کامل ارزش بخش معدن د ر کل بخش بالاتر از ۶ درصد نبوده در اکثر کشورها با وجود سهم بالای ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غیر از ایران) سهم سرمایه گذاری بخش معدن و صنعت در سایر کشورها نزدیک به هم است لذا در اکثر کشورهای صنعتی سرمایه گذاری در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف می شود و این موضوع می تواند مربوط به بالادستی بودن معدن باشد. سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف مبین میزان مشارکت کشورهای دارای تکنولوژی برتر در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگ تر از سایر بخش ها است.

بر طبق آمار حدود ۷ درصد از سرمایه گذاری های خارجی در ایران مربوط به معدن است این در حالی است که این آمار در استرالیا حدود ۶۹درصدی برآورد شده است. مقایسه این سرمایه گذاری خارجی بخش معدن در ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه نشان می دهد که سهم پایین ایران از تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف و استخراج ناشی از عدم سرمایه گذاری خارجی از نکات منفی بخش معدن ایران است. در واکاوی این موضوع در وهله نخست اینکه باید گفت: استراتژی مدون و قابل اجرایی در بخش معدن وجود ندارد .

ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰کشور نخست جهان و نخستین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۷درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد .

منبع: دنیای معدن