26, ژانویه, 2016

نظام مهندسی معدن ۳۳ هزار عضو دارد.

همکاری‌های ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن با هدف پشیبانی از فعالیت‌های فنی و اقتصادی، اکتشافی، آموزش و پژوهشی افزایش می‌یابد.