9, فوریه, 2016

بکارگیری روش های مختلف به منظور کاهش رتبه معدن زنجان

مهدی حمیدی با اشاره به رتبه 12 معدن زنجان گفت: اکتشاف تکمیلی و تفصیلی محدوده های معدنی، ایجاد صنایع پایین دستی زنجیره های تکمیلی فرآوری از جمله روش هایی هستند که به منظور بهبود رتبه معدن زنجان به کار گرفته می شوند.