15, آگوست, 2016

ذخایر معدنی شهرستان خدابنده را دریابید.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خدابنده گفت: این شهرستان دارای ذخایر معدنی بسیاری است که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای اشتغال‌زایی و احداث واحدهای صنعتی و معدنی بیشتر بهره‌برداری کرد.