23, آوریل, 2017

جدیدترین پیشبینی بانک مکواری در مورد قیمت مواد معدنی و فلزات طی دوسال آینده

موسسه موکواری قیمت مواد معدنی و فلزات را طی دوساله آینده پیش بینی کرد.