20, ژانویه, 2016

۱۰ فرصت و تهدید پیش‌روی بخش معدن

بخش معدن و صنایع معدنی در مسیر حرکت برای رشد، 10 فرصت و تهدید ناشی از لغو تحریم‌ها،‌ پیش‌رو دارد.