18, آوریل, 2016

تحقق اهداف ۱۴۰۴ در معادن نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 درمعادن، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این زمینه، مشاركت شركت‌های خارجی از جمله صنایع و بنگاه‌های جمهوری چك می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.
13, آگوست, 2016

موانع سرمایه گذاری خارجی د ر معادن ایران کدامند؟

بخش معدن به لحاظ ماهیت سرمایه بری بالای خود و نیاز به ورود به عرصه سرمایه گذاری به لحاظ هزینه بر بود ن برای دسترسی به ذخایر اکتشافی، ریسک بالایی دارد، از سوی دیگر بازگشت سرمایه نیز زمان بر بوده و سرمایه گذار باید ریسک های غیر مشهودی را نیز بپذیرد.