4, فوریه, 2017

فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری خارجی معدن در کشور فراهم نیست.

برای حضور سرمایه گذار خارجی در معادن ایران منع قانونی نداریم.