17, می, 2017

تمرکز روی فلزات استراتژیک

ظرفیت کافی برای همکاری اکتشافی با خارجی‌ها در ایران وجود دارد.