27, دسامبر, 2015

احتمال ارزندگی بالای کیمیا در بلند مدت

سهامدار عمده کیمیای زنجان گستران معتقد است این سهم ظرفیت رشد بالایی دارد.