12, نوامبر, 2016

گروه فلزات و معدنی در اوج

طی دو روز اخیر، بازار داخلی چین صعودی بوده است.