18, آوریل, 2016

تحقق اهداف ۱۴۰۴ در معادن نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 درمعادن، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این زمینه، مشاركت شركت‌های خارجی از جمله صنایع و بنگاه‌های جمهوری چك می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.