22, نوامبر, 2015

نمایشگاه زنجان

23, نوامبر, 2015

بازدید از مجتمع کیمیای زنجان گستران

23, نوامبر, 2015

همایش ها

23, نوامبر, 2015

گالری معدن

26, دسامبر, 2015

نشست خبری شرکت کیمیای زنجان گستران