آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
26, آوریل, 2018
مجمع عمومی فوق العاده کیمیا
13, می, 2018
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
26, آوریل, 2018
مجمع عمومی فوق العاده کیمیا
13, می, 2018

بیست و نهمین دوره ی جشنواره امتنان

بیست و نهمین دوره ی جشنواره امتنان برگزار شد
در این جشنواره از مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا و شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان بعنوان کارآفرینان برتر استان زنجان تقدیر شد. جشنواره امتنان هر ساله در راستای رشد و توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر به جامعه برگزار میشود.
اسدالله درویشامیری در این جشنواره با اشاره به الگوهای برتر جامعه کار و تولید استان زنجان اظهار داشت: نقش کارگر در حوزه اقتصادی و اجتماعی ج۰امعه بسیار مهم است چرا که کارگران با کسب روزی حلال مخارج خانه را تامین میکنند و همچنین چرخ تولید را به گردش درمیآورند.
وی با اشاره به اینکه در کسب و کار و تولید چند عامل وجود دارد ابراز کرد: عامل اصلی و شاه کلید اصلی محیط کسب و کار، کارفرما و سرمایه گذار است که با ثروت خود و تعهد انسانی و اخلاقی در جامعه کارآفرینی کند.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: امروزه کسب درآمد در جامعه با گذشته فرق کرده و افراد میتوانند بدون درگیر شدن با نظام کارگری ثروت خود را چند برابر کنند اما با راهاندازی کار در جامعه به روند تولید کمک میکند.
وی مهندسی و طراحی را فاکتور دوم در تولید و چرخه اقتصادی عنوان کرد و افزود: امروزه دانش و تکنولوژی تولید را در عرصه رقابت قرار میدهد که ما به شدت به آن نیاز داریم و این مغز متفکر است که تولید را با کیفیت و رقابت پذیر میکند و انتظار ما از متخصصان این است که کالایی را به بازار عرضه کنند که تبدیل به شناسنامه ایران و سبب افتخار ایرانیان شود.
درویش امیری دانش و تکنولوژی را بخش سوم اثرگذار در تولید خواند و گفت: امروزه تکنولوژی به سرعت قابل تغییر است و جامعهای میتواند در رقابت بازار جهانی حضور موثر و فعال یابد که از تکنولوژی روز و حداکثر بهرهوری در زمینه تولید برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه نیروی کار و کارگری چهارمین اصل در زنجیره تولید است بیان کرد: این مولفه تکمیل کننده سه رکن دیگر است چرا که کارگر موتور محرک محیط کسب و کار محسوب میشود و اگر با کارگر غیرمتعهد و ناکارآمد برخورد کنیم دیگر تکنولوژی، خلاقیت و مهندسی جواب نمیدهد.
استاندار زنجان رابطه کارگر و کارفرمارا رابطهای دوسویه خواند و گفت: کارگر باید خود را شریک دارایی کار فرما و متعلق به محیط کسب و کار بدانند و از طرفی کارفرما هم باید کارگر را به چشم بازوان اصلی تولید ببیند.