آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
26, آوریل, 2018
مجمع عمومی فوق العاده کیمیا
13, می, 2018

بیست و نهمین دوره ی جشنواره امتنان

بیست و نهمین دوره ی جشنواره امتنان برگزار شد
در این جشنواره از مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا و شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان بعنوان کارآفرینان برتر استان زنجان تقدیر شد. جشنواره امتنان هر ساله در راستای رشد و توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر به جامعه برگزار میشود.
اسدالله درویشامیری در این جشنواره با اشاره به الگوهای برتر جامعه کار و تولید استان زنجان اظهار داشت: نقش کارگر در حوزه اقتصادی و اجتماعی ج۰امعه بسیار مهم است چرا که کارگران با کسب روزی حلال مخارج خانه را تامین میکنند و همچنین چرخ تولید را به گردش درمیآورند.
وی با اشاره به اینکه در کسب و کار و تولید چند عامل وجود دارد ابراز کرد: عامل اصلی و شاه کلید اصلی محیط کسب و کار، کارفرما و سرمایه گذار است که با ثروت خود و تعهد انسانی و اخلاقی در جامعه کارآفرینی کند.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: امروزه کسب درآمد در جامعه با گذشته فرق کرده و افراد میتوانند بدون درگیر شدن با نظام کارگری ثروت خود را چند برابر کنند اما با راهاندازی کار در جامعه به روند تولید کمک میکند.
وی مهندسی و طراحی را فاکتور دوم در تولید و چرخه اقتصادی عنوان کرد و افزود: امروزه دانش و تکنولوژی تولید را در عرصه رقابت قرار میدهد که ما به شدت به آن نیاز داریم و این مغز متفکر است که تولید را با کیفیت و رقابت پذیر میکند و انتظار ما از متخصصان این است که کالایی را به بازار عرضه کنند که تبدیل به شناسنامه ایران و سبب افتخار ایرانیان شود.
درویش امیری دانش و تکنولوژی را بخش سوم اثرگذار در تولید خواند و گفت: امروزه تکنولوژی به سرعت قابل تغییر است و جامعهای میتواند در رقابت بازار جهانی حضور موثر و فعال یابد که از تکنولوژی روز و حداکثر بهرهوری در زمینه تولید برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه نیروی کار و کارگری چهارمین اصل در زنجیره تولید است بیان کرد: این مولفه تکمیل کننده سه رکن دیگر است چرا که کارگر موتور محرک محیط کسب و کار محسوب میشود و اگر با کارگر غیرمتعهد و ناکارآمد برخورد کنیم دیگر تکنولوژی، خلاقیت و مهندسی جواب نمیدهد.
استاندار زنجان رابطه کارگر و کارفرمارا رابطهای دوسویه خواند و گفت: کارگر باید خود را شریک دارایی کار فرما و متعلق به محیط کسب و کار بدانند و از طرفی کارفرما هم باید کارگر را به چشم بازوان اصلی تولید ببیند.