ایرج تاج الدین

عضو هیئت مدیره


مهندس غلامحسین جمیلی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره


مهندس محسن عطائیان

رئیس هیئت مدیره


سید محمود حسینی

عضو هیئت مدیره


اکبر عباسی

عضو هیئت مدیره