29, آگوست, 2016

تغییر نگرش راه نجات معادن ایران

برای موفقیت بخش معدن باید ظرفیتی وجود داشته باشد تا در مرحله بعدی به دنبال برداشت و بهره‌برداری از آن رفت.