10, دسامبر, 2016

وجود رانت در صنعت سرب و روی آسیب جدی به فعالان اصلی این صنعت است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سرب و روی ایران گفت: وجود رانت در صنعت سرب و روی آسیب جدی به فعالان اصلی این صنعت وارد می کند.