گالری معدن

گالری معدن

همایش ها

همایش ها

نمایشگاه زنجان

 نمایشگاه زنجان

بازدید از مجتمع

بازدید از مجتمع

نشست خبری شرکت کیمیا

نشست خبری شرکت کیمیا

ویدئو

ویدئو

روز درختکاری

روز درختکاری

حمایت ازمراکز نگهداری سالمندان

حمایت ازمراکز نگهداری سالمندان

فضای سبز شرکت کیمیای زنجان گستران

فضای سبز شرکت کیمیای زنجان گستران

بازدید سهامداران از شرکت کیمیای زنجان گستران(مهر۹۵)

بازدید سهامداران از شرکت کیمیای زنجان گستران(مهر۹۵)