تولید حداکثر محصول با کیفیت و راندمان بالا

تولید حداکثر محصول با کیفیت و راندمان بالا

در مورد اهداف بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم دنیای اقتصاد، می توان به استفاده بهینه از زمان، امکانات، سرمایه، نیروکار، توان، استعداد و مهارت نیروهای انسانی در راستای تحقق اهداف بنگاه و به بیان دیگر به ارتباط بین عوامل تولید و محصول تولید شده و نهایتاً به توسعه، پیشرفت و پویایی بنگاه اشاره داشت. در راستای نیل به اهداف بهره وری، (شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران) با بکارگیری طراحی های نوین در خط تولید، موفق به تولید و ارائه محصولات کنسانتره های سرب و روی با کیفیت بالا شده و بر اساس رویکرد دستیابی به حداقل ضایعات و فرآیندهای سازگار با محیط زیست، در جهت تولید حداکثر محصول با کیفیت و راندمان بالا از حداقل مواد اولیه و در نتیجه دستیابی به حداکثر سود گامی بلند برداشته است و بدین ترتیب یکی از اساسی ترین اهداف دنیای کسب و کار در بنگاه اقتصادی مذکور محقق شده است.

موفقیت های بلندمدت و رقابت پذیری بالای بین المللی

از آنجایی که بهره وری به عنواین یکی از منابع رشد اقتصادی در جامعه، از عوامل مهم تعیین کننده رقابت تولیدات کشور در حوزه بین المللی است، از  این رو میزان بهره وری کار و سرمایه بنگاه های رقیب، به طور مستقیم تأثیرگذار بر توان رقابتی در بازار جهانی خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به اینکه بهره وری مستلزم بالفعل کردن توان بالقوه بوده، از این رو نیازمند ابزار محرکی است که در این میان می توان به رقابت در صحنه بازارهای داخلی و خارجی به عنوان مناسب‏ترین محرک اشاره کرد. “شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران” با توجه به استراتژی های مالی، تولید و بازاریابی، در زمینه افزایش بهره وری گامی مؤثر برداشته و توانسته است با در نظر گرفتن تولید در مقیاس منطقه ای و جهانی با رویکرد نوآوری در محصول و فرآیند ساخت، توجه به زنجیره تأمین، اصول مشتری مداری، تحویل محصولات به مشتریان به نحو مناسب و در زمان رقابتی توافق شده، پاسخگویی و ارتباط مسئولانه با مشتریان و تلاش در جهت افزایش سطح رضایت مندی مشتریان و همچنین برقراری روابط سودمند متقابل با تأمین کنندگان ماده معدنی اولیه، در فضای رقابتی عملکرد مناسبی داشته و به موفقیت های بلندمدت و رقابت پذیری بالای بین المللی دست یابد. بدین ترتیب می‏توان اینچنین نتیجه گیری کرد که ارتقای بهره وری، منجر به رشد اقتصادی قابل توجه و پیشرفت و توسعه یافتگی کشور خواهد شد.

توجه به منافع سهامداران

از طرف دیگر از آنجایی که تأمین نیازهای جامعه اعم از نیازهای معیشتی آموزشی و امنیت اجتماعی، تعیین کننده استاندارد زندگی است. لازمه ارتقای استاندارد مذکور را می توان مواردی همچون افزایش مقدار تولید کالا و خدمات برشمرد که موضوعات مطرح شده منجر به افزایش میزان تولید کالا و خدمات،کاهش قیمت کالا، افزایش سود سهامداران، استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی، ایجاد ظرفیت های شغلی بیشتر، ارتقای استاندارد زندگی و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی خواهد شد. (شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران) در زمینه مطرح شده تولید، توجه به منافع سهامداران، گسترش زمینه فعالیت شرکت و همچنین ایجاد فرصت های شغلی متعدد نیز تأثیرگذار بوده و بدین ترتیب در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته است.

بالاترین میزان کارایی و اثربخشی

رهبران کارآمد به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی بنگاه و نیروهای دارای قابلیت منحصر به فرد، از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده بنگاه به شمار می آیند که نقش بسزایی در دستیابی به بهره وری و بهینه سازی مصرف دارند. از اینرو “شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران” توانسته است با افزایش سطح آگاهی و دانش فنی کارکنان از طریق آموزش به منظور انجام بهتر وظایف محوله و مشارکت در دستیابی به اهداف کارخانه و در نتیجه تلاش در جهت توسعه کارخانه، استفاده از تجهیزات و تکنولوژی مدرن، در زمینه فرهنگ سازی بهره وری و مفاهیم مرتبط به آن در سطوح مختلف کلان، میان و خرد گامی مؤثر برداشته و به بالاترین میزان کارایی و اثربخشی و درنتیجه ارتقای میزان بهره وری دست یابد. در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که تأثیر فرهنگ سازی مذکور در سطوح کلان بر عملکرد اقتصادی کشور و در سطوح خرد، بر بهره وری نسبت محصول به ماده اولیه بنگاه اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد.

ارائه مدل های مناسب و سودمند

از آنجایی که شاخص های بهره وری از نظر مفهومی در دو دسته شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی قرار می‏گیرند. از شاخص های بهره وری عمومی می توان جهت مقایسه بنگاه با سایر بنگاه های رقیب استفاده کرد و این در حالی است که شاخص های بهره اختصاصی، جنبه عام نداشته و در ارتباط مستقیم با مأموریت ها و اهداف خاص هر بنگاه می باشد. بدین ترتیب از شاخص بهره وری اختصاصی می توان جهت مقایسه عملکرد بنگاه در زمینه کاری خاص طی چندین سال مختلف استفاده کرد. همچنین از آنجایی که شاخص بهره وری عمومی، به نسبت خروجی به ورودی اشاره دارد، بر اساس اینکه ورودی شامل یک ورودی و یا گروهی از ورودی ها باشد، شاخص مذکور نیز متغیر بوده و شامل بهره‏وری جزئی و یا بهره وری کلی خواهد بود. لازم به ذکر است به دلیل پیچیده بودن محاسبات مربوط به شاخص های بهره وری عمومی برای بنگاه ها، شاخص های بهره وری اختصاصی از اهمیت دوچندانی برخوردار هستند. “شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران” نیز در راستای این موضوع توانسته است با در نظر گرفتن شاخص های بهره وری، مقایسه عملکردی خود در رابطه با سایر شرکتهای رقبا و همچنین در مقایسه با عملکرد شرکت در چندین سال متمادی را توسط افراد متخصص دنبال نموده و بدین ترتیب مدل های مناسب و سودمندی جهت بهبود و ارتقای بهره وری پروژه های خود ارائه دهد.

آنالیز روند تحولات شاخص های کلان اقتصادی

با توجه به اینکه بهره وری یکی از حلقه های ارتباطی مباحث اقتصادی می باشد، در تمامی کشورهای توسعه یافته می‏توان به نقش مؤثر و جایگاه ویژه آن در زمینه تصمیم گیری و سیاست گذاری اشاره کرد. “شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران” با آنالیز روند تحولات شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشورها در دهه های متوالی به این امر مهم دست یافته است که طراحی و اجرای سیاست بهره وری و اقتصادی، منجر به رشد پرشتاب و پایدار اقتصادی و از طرفی دیگر اجرای سیاست های مرتبط با بهره وری در سطوح خرد همچون “شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران” به عنوان بنگاه اقتصادی، در نهایت منجر به افزایش بهره وری در سطوح کلان و نتیجتاً تأثیرگذار بر رونق اقتصادی کشور خواهد بود.