به منظور پیشبرد سنجیده عملیات تجاری ، هدایت و هماهنگی بازار و همچنین استفاده بهینه از منابع شرکت، کلیه امور بازرگانی داخلی وخارجی از داخل سیستم مدیریت شده و به مورد اجرا در می آید. رویکرد افزایش سود آوری شرکت در پی رشد قیمت های جهانی و تحقق اهداف استراتژیک ، شرکت را به استمرار حضور فعال و گسترده در بازارهای جهانی ترغیب می نماید.