رضا منفرد

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره


محسن عطائیان

رئیس هیئت مدیره


غلامحسین جمیلی

نائب رئیس هیئت مدیره


ایرج تاج الدین

عضو هیئت مدیره


مهدی اقتصادی

عضو هیئت مدیره